web designer: Aysan Gohari Email:aysan.gohari@gmail.com TEL:0919-8652285

 

موسیقی که زاده شود، حیاتی سرشته شده است بدون مرگ. زوال هم اگر باشد، نمی میرد. سیر میکند همه کنج ها و خلوت های دل را. سکانس هایی از دورها، رنگی زنده می گیرند. مسیر را خوب میداند. جلوتر حرکت میکند. حفر میکند. از غم انگیزترین ها تا شادترین ها. از فراموش شده ها. از دست رفته ها
موسیقی ملموسانه راه میرود، نفس میکشد، عاشق میشود، می هراسد، شادی میکند، شراب مینوشد، مست می گردد، عذاداری می کند، اشک می شود، میبارد، اما تمام نمیشود.
چه ابتذال بیهوده ای است جغرافیا و تاریخ و زبان برایش که همه فاصله ها را و همه ساعت ها را به هیچ میگیرد. و چه خالصانه آبی است و چقدر سبز است...
((اگر کفر نباشد، شرط میبندم خداوند آن زمان که انسان را می آفریده است، زیر لب آواز می خوانده...))
و چه زیبایی عظیمی است تصور جاری زندگی بر بستر موسیقی، که به انقباض کشیده است این خالص زندگی را. شاید هیچ چیز دیگر در دنیا اینگونه زندگی را برنتابد که موسیقی. و هیچ کجا اینگونه "بودن" را به تصویر نکشیده است که موسیقی.
به ابتذالش نکشیم، بر زبان جاری اش نکنیم، به تحریرش در نیاوریم.  کاوشگرانه در زیر و بم کلاویه ها جستجویش نکنیم.
بگذاریم زخمه اش همه گوشه های زندگی را بنوازد. پنجه اش ضربه زند جانمان را. دل بسپریم. دل بدهیم، گوش بسپاریم. زندگی چه زیبا مینوازد...